Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lenie Kindercoaching

 

Algemene Voorwaarden

Lenie Kindercoach

 

   1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   • Lenie Kindercoach: Lenie Kindercoach gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61512516.
   • Opdrachtgever: de wederpartij van Lenie Kindercoach bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind;
   • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Lenie Kindercoach en Opdrachtgever betreffende het verlenen van diensten door Lenie Kindercoach;
   • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
   • Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

   1. Algemeen

Lenie Kindercoach is opgericht door Lenie Workel-Wielinga, is gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61512516.
Lenie Kindercoach richt zich op het coachen van kinderen en jongeren tussen 4 en 17 jaar.

 

   1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Lenie Kindercoach en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek of in de voorbereidende berichtgeving van dit intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Afwijken van de overeenkomst is alleen geldig als zowel Lenie Kindercoach als Opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.

 

   1. Kennismaken

Als Lenie Kindercoach en Opdrachtgever niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten, dan vind vooraf aan het sluiten van de overeenkomst een intakegesprek plaats. Dit intake gesprek dient ervoor om Lenie Kindercoach een goed beeld te geven van de gewenste coaching. Voor het intakegesprek worden kosten in rekening gebracht zoals vermeld op de website van Lenie Kindercoach. Het kennismakingsgesprek vind telefonisch vooraf aan de intake plaats. In dat kennismakingsgesprek wordt indien gewenst een intakegesprek gepland.

 

   1. Informatie

Opdrachtgever zullen Lenie Kindercoach voorzien van alle voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Lenie Kindercoach mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van Opdrachtgever.

 

   1. Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

In afwijking van voorgaande kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

Als de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in artikel 8.

 

   1. Vertrouwelijkheid

Lenie Kindercoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever. Lenie Kindercoach streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de Opdrachtgever over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Lenie Kindercoach dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lenie Kindercoach zal natuurlijk vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

   1. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende Opdrachtgever akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar schriftelijke toestemming voor geeft. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lenie Kindercoach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Als de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Lenie Kindercoach hier direct van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Lenie Kindercoach niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden. Als Opdrachtgever niet of niet volledig aan Lenie Kindercoach hierover heeft geïnformeerd, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Lenie Kindercoach volledig vrijwaren indien Lenie Kindercoach hierover door de andere ouder wordt aangesproken.

 

   1. Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Lenie Kindercoach is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Lenie Kindercoach heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen.

Lenie Kindercoach is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lenie Kindercoach.

Vergoeding aan het kind en/of Opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat is afgesproken in de Overeenkomst en maximaal over een periode van 3 maanden. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Lenie Kindercoach aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Als nakoming al onmogelijk is, dient de opdrachtgever, Lenie Kindercoach schriftelijk in gebreke te stellen indien Lenie Kindercoach tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Hierbij wordt een redelijke termijn gesteld waarbinnen Lenie Kindercoach de gelegenheid wordt geboden alsnog haar verplichtingen na te komen.

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie (3) maanden na afloop van de laatste coachingssessie bij Lenie Kindercoach te zijn ingediend. Is dit niet binnen deze termijn gebeurt, dan vervalt per direct het recht op schadevergoeding.

 

   1. Regels rond een afspraak voor kinderen

Opdrachtgever dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Ouders hebben via de Overeenkomst aan Lenie Kindercoach al dan niet toestemming gegeven om het kind te coachen zonder directe aanwezigheid van de ouder. In geval van coaching aan huis dienen ouders wel altijd thuis te blijven, maar op een andere plek dan waar de coaching plaats vind. In geval van coaching in de praktijkruimte zijn ouders onder alle omstandigheden telefonisch bereikbaar.

Ouders zijn en blijven onverwijld verantwoordelijk en aansprakelijk, in welke vorm dan ook. Ouders hebben de mogelijk om bij aangaan van de overeenkomst te kiezen om een verslag te ontvangen. Na de coachingssessie is er geen gelegenheid tot een nader gesprek in verband met, maar niet uitsluitend, andere afspraken. Voor inzicht in hetgeen besproken is, tijdens de sessie, kan de aanvullende dienst verslaglegging worden overeengekomen. Deze aanvulling kan worden aangevinkt in de overeenkomst. Kiest opdrachtgever hier niet voor, dan word het besproken tijdens een tussentijdse of eindgesprek. Tijdens dit tussentijdse en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever moeten er voor zorgdragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is (ook in geval van begeleiding bij het kind thuis) en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

Als een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het  overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijven in deze situatie het volledige tarief verschuldigd.

 

 

   1. Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van Opdrachtgever van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de Opdrachtgever een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de Opdrachtgever kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Lenie Kindercoach gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

 

 

   1. Dossier

Lenie kindercoach houd een beperkt dossier bij van ieder kind. Zij neemt hierin aantekeningen op en andere stukken voor zover deze relevant zijn voor goede coaching van het kind (denk bijv. aan de ingevulde vragenlijsten). Lenie Kindercoach bewaart dit dossier nog maximaal 7 jaar na afronding van het traject. Dat doe zij zodat, mocht Opdrachtgever later nog terugkomen, Lenie Kindercoach alsnog eenvoudig terug kan kijken.

 

 

   1. Tarieven

De tarieven staan op de website. Hier kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven gelden altijd voor de duur van een sessie: 60 minuten. Duurt een sessie langer, dan wordt dit naar rato doorberekend.

Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Aanbiedingen van Lenie Kindercoach zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever van het kind zijn verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

 

 

   1. Betalingsvoorwaarden

De Opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Lenie Kindercoach. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Lenie Kindercoach een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Lenie Kindercoach gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Lenie Kindercoach genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Lenie Kindercoach gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de Opdrachtgever/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

 

   1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Ook in geval van ziekte. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Lenie Kindercoach is altijd gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Lenie kindercoach zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer (maar niet uitputtend) verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

 

   1. Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Lenie Kindercoach en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Lenie Kindercoach; www.leniekindercoach.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.